Glossary Folder Public opinion about biodiversity and public awareness

No elements in this glossary folder.
Name translations
Language Translations
Dutch Publieke opinie over biodiversiteit en Publiek Bewustzijn
English Public opinion about biodiversity and public awareness
Estonian Avalik arvamus elurikkuse kohta ja üldsuse teadlikkus
French Opinion publique sur la biodiversité et sensibilisation du public
German Öffentliche Meinung über Biodiversität und öffentliches Bewusstsein
Italian Opinione pubblica su la biodiversità e la sensibilizzazione del pubblico
Romanian Opinia publică și conștientizarea publicului privind biodiversitatea
Definition translations
Language Translations
Dutch Is gerelateerd aan: EU aandachtsgebied "Publieke opinie", SEBI indicator "Publiek bewustzijn", CDB dwarsdoorsnijdend thema "Communicatie, Educatie en Publiek Bewustzijn", Aichi Biodiversiteitsdoel "1"
English Relates to: EU focal area "Public opinion", SEBI indicator "Public awareness", CBD cross-cutting issue "Communication, Education & Public Awareness", Aichi Biodiversity Target "1"
Estonian Seondub: EL tegevusvaldkond "Avalik arvamus", SEBI indikaator "Üldsuse teadlikkus", BMK valdkondadevaheline küsimus "Kommunikatsioon, haridus ja üldsuse teadlikkus", Aichi elurikkuse eesmärk "1"
French Concerne: Domaine d'intervention de la EU "Opinion publique", Indicateur du SEBI "Sensibilisation du public", Questions transectorielles de la CDB "Communication, éducation et sensibilisation du public", Les Objectifs d’Aichi pour la biodiversité "1"
German Bezieht sich auf: EU Schwerpunkt "Öffentliche Meinung", SEBI Indikator "Öffentliches Bewusstsein", CBD Querschnittsthema "Kimmunikation, Bildung und öffentliches Bewusstsein", Aichi Biodiversitätsziel "1"
Italian Si riferisce a: area focale della UE "Opinione pubblica", indicatore del SEBI "Sensibilizzazione del pubblico", aspetto trasversale della CBD "Communicazione, Educazione & sensibilizzazione del pubblico", gli obiettivi di Aichi per la biodiversità "1"
Romanian Se referă la: Domeniul afacerilor europene "Opinia publică", Indicator SEBI "Conștientizarea publicului", Aspecte intersectoriale CBD "Comunicare, educație și conștientizarea publicului", Obiectivele Aichi privind biodiversitatea "1"